Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady.

Do živnostenského rejstříku živnostenské úřady zapisují živnostenským zákonem stanovené údaje o podnikatelích podnikajících v režimu živnostenského zákona, včetně změn těchto údajů. Jsou tam tak vedeny kompletní údaje o podnikatelích, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění jako je například jméno, příjmení, název subjektu (podnikatelů právnických osob), identifikační číslo osoby, adresa sídla, předmět podnikání, adresa provozovny, vznik oprávnění, doba platnosti oprávnění a další. Všechny údaje v živnostenském rejstříku jsou veřejné vyjma údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikatelům, jichž se údaje týkají, správnímu orgánu, který tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
Potřebujete-li výpis ze živnostenského rejstříku potvrzený příslušným správním orgánem, můžete o něj požádat na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky nebo na kontaktních místech Czech POINTU.

Vyhledávání v živnostenském rejstříku Vyhledat kontaktní místo u Czech POINTU Adresář živnostenských úřadů

 

 

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku

Živnostenský úřad na základě žádosti vydá výpis z živnostenského rejstříku, a to v listinné nebo elektronické podobě. O výpis z živnostenského rejstříku si můžete požádat v plném nebo v částečném rozsahu. Pokud subjekt není veden v živnostenském rejstříku, získáte o tom potvrzení.

Správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na živnostenském úřadu je stanoven ve výši 20,- Kč za každou započatou stránku.

 

Formulář – žádost o výpis z živnostenského rejstříku 

 

Budete-li potřebovat ověřit pravost podpisu na výpisu ze živnostenského rejstříku formou apostily (např. pro účely práce v zahraničí), ověří Vám ho Ministerstvo zahraničních věcí v Praze, ale pouze v případě výpisu vystaveného živnostenským úřadem.

Vydání sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku

Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejíž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a adresu umístění provozovny. Sestava bude obsahovat údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.

 

Formulář – Žádost o vydání sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku 

 

Sestavu z veřejné části živnostenského rejstříku vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad (v Praze je to Magistrát hl. m. Prahy), nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad. v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání.

Vydání sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku je stanoven správní poplatek částkou 5,- Kč za údaje o jednom podnikateli.

Adresa – pracoviště            

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600                       
120 39 Praha 2

Přízemí hala č. 023

Úřední hodiny

pondělí a středa

08:00 – 17:30

úterý a čtvrtek

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00 na objednání

Objednání na živnostenský odbor