Průvodce živnostenským podnikáním

Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož cílem je přehledným způsobem seznámit začínající, ale i stávající podnikatele se základními požadavky stanovenými právními předpisy pro získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti na území České republiky. Průvodce živnostenským podnikáním zpracoval Živnostenský úřad České republiky – Ministerstvo průmyslu a obchodu a tudíž se jedná o státem garantované uživatelské postupy.

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.

Průvodce živnostenským podnikáním pro české fyzické osoby
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba)

Průvodce živnostenským podnikáním pro české právnické osoby
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (zahraniční fyzická osoba – občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba

Průvodce živnostenským podnikáním pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (zahraniční fyzická osoba kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba

Průvodce živnostenským podnikáním pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, EU, EHP a Švýcarska
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba

Jednotný registrační formulář

 

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání,
ale i během podnikání, a to na živnostenskémpříslušné správě
sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně.

 

 

 

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie pro oblast živnostenského podnikání v České republice.

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky v činnostech, které jsou živnostmi. Oznamování výkonu regulované živnosti uznávacímu orgánu.

Na koho se právo dočasně a příležitostně poskytovat služby vztahuje

Dočasně a příležitostně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění mohou

  • státní příslušníci členských států Evropské unie (tj. Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie), jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Lichtenštejnska, Norska), Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát"), a jejich rodinní příslušníci (čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES),
  • právnické osoby, jejichž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace, a které mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území uvedených států,

pokud jsou usazeni v jiném členském státě než v České republice, kde jsou oprávněni provozovat předmětnou podnikatelskou činnost v souladu s právními předpisy členského státu původu.

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností.

Komu a za jakým účelem se doklad (osvědčení) vydává

Osvědčení se vydává fyzickým osobám, které hodlají vykonávat regulovanou činnost v jiném členském státě Evropské unie (Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Itálii, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii) v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Lichtenštejnska, Norska) nebo ve Švýcarské konfederaci a které jsou oprávněny předmětnou činnost, která je živností, vykonávat v České republice.

Zdroj: www.mpo.cz