Oddělení kontroly

Oddělení kontroly živnostenského odboru, jehož kompetence vyplývají ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje výkon kontrolní činnosti, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

KONTAKTY NA ODDĚLENÍ KONTROLY

Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

Kancelář

Mgr. Hánová Drahoslava

Vedoucí odboru

236 044 257

drahoslava.hanova@praha2.cz

přízemí 013

Oddělení kontroly

Bc. Tůmová Kateřina

vedoucí oddělení

236 044 140

katerina.tumova@praha2.cz

2. patro 232

Adámková Iva

kontrolní pracovník

236 044 126

iva.adamkova@praha2.cz

2. patro 233

 

kontrolní pracovník

236 044 141

 

2. patro 233

Ottová Jitka

kontrolní pracovník

236 044 138

jitka.ottova@praha2.cz

2. patro 231

 

kontrolní pracovník

236 044 153

 

2. patro 231

 

Plně zajišťuje kontrolní činnost v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a předpisů souvisejících. Plní zejména tyto úkoly:

  • provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a s tím souvisejících předpisů;
  • spolupracuje s orgány státní správy, dalšími dozorovými orgány a orgány činnými v trestním řízení;
  • provádí kontrolu dodržování příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, dozor nad dodržováním protikuřáckého zákona a další;
  • za porušení příslušných předpisů ukládá pokuty, pozastavuje provozování živností a ruší živnostenská oprávnění;
  • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, nastanou-li překážky provozování živnosti;
  • přijímá oznámení, podněty, upozornění od institucí a občanů ke kontrole podnikatelských subjektů;
  • plní funkci spotřebitelského ombudsmana – Spotřebitelský ombudsman je označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožňuje oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům, se domoci svých spotřebitelských práv. 

Informace o výsledcích kontrol, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)