Novinky

Realitní kanceláře – realitní makléři

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se mimo jiné i novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavádí novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a mění rozsah živnosti volné.

Zákon o realitní zprostředkování upravuje podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a bude nadále pokračovat v činnosti realitního zprostředkování je povinen nejpozději:

  • Informace k zasílání dokladů o pojištění realitních zprostředkovatelů v r. 2021
    Doklad u uzavřené pojistné smlouvě je nutno v souladu s § 7 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, zaslat po jejím uzavření nebo změně základních podmínek pojistné smlouvy a dále také pochopitelně při změně pojišťovny. Základními parametry smlouvy je výše spoluúčasti, limit plnění, případně změna rozsahu krytých škod. Není tedy nutné zasílat doklad, že smlouva, která MMR již byla zaslána v předešlém roce, beze změny pokračuje dále, neboť byla prolongována zaplacením pojistky na další rok. Do definitivního ukončení coronavirových omezení pohybu osob, tedy nejen samotného nouzového stavu, MMR toleruje zaslání prostým e-mailem na podatelna@mmr.cz, není nutno doplnit podání ověřeným elektronickým podpisem. Právnické osoby by měly přednostně doklady zaslat prostřednictvím datové schránky. (Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Realitní činnost - Aktuality)
  • do 3. března 2022 je realitní zprostředkovatel povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu

Zákonem č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, byla přijata právní regulace průvodcovské činnosti.

     Citovaný zákon zavádí definici průvodce cestovního ruchu, průkaz průvodce, upravuje vydávání průkazu a dále zavádí seznam průvodců.
Průvodcem cestovního ruchu je fyzická osoba, která poskytuje skupině osob nebo jednotlivcům výklad o kulturním, historickém a přírodním dědictví země a současném životě v ní.
     Osoba, která vykonává průvodcovskou činnost jako podnikání, musí i nadále disponovat živnostenským oprávněním pro provozování živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; průvodcovská činnost se nestává živností vázanou. Činnost průvodce cestovního ruchu zůstává stále součástí oboru činnosti č. 71 – „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“.
     Činnost průvodce může nově od 1. 3. 2021 vykonávat pouze ta osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území ČR průkaz na viditelném místě svého oděvu.
     Tato povinnost se nevztahuje na horské průvodce a dále na průvodce v objektech (hrady, zámky, muzea vč. muzeí v přírodě apod.) a na průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Tito průvodci nemusí mít průkaz průvodce cestovního ruchu.
     Průkaz průvodce cestovního ruchu nemusí mít ani průvodci z jiných členských států EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, pokud průvodcovské služby na území ČR poskytují dočasně a před prvním poskytnutím služby oznámí tuto skutečnost ministerstvu.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR