Novinky

 

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

V souvislosti  s nabytím účinnosti zákona č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění  se od 1.12.2018 se zavádí nová vázaná živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.
Přechodná ustanovení stanovují, že ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 171/2018 Sb. oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1.3.2019.

Jak ohlásím živnost a co musím předložit, pokud provozuji činnost samostatného likvidátora pojistných událostí a jsem zapsán u České národní banky v seznamu Samostatných likvidátorů pojistných událostí a činnost chci nadále provozovat

 • živnost můžete nejdříve ohlásit 1.12.2018 a nejpozději do 1.3.2018
 • musíte předložit:
  • doklady dle § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • požadovanou odbornou způsobilost tj. doklad o středním vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení)
  • Osvědčení o zápisu do registru Samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou
  • správní poplatek v tomto případě není stanoven
 • právo provozovat živnost vznikne dnem ohlášení živnosti

Podrobnosti k dokladům dle § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů naleznete na webové adrese https://zivnost.praha2.cz/zivnostenske-podnikani/ohlaseni-zivnosti-zadosti-o-koncesi