Kalendář základních povinností podnikatele

Stanovené termíny pro splnění zákonných povinností vyplývajících ze živnostenského zákona nebo souvisejících právních předpisů.

Podnikatelé, živnosti, pro které je stanoven zákonný termín

Povinnost

Možný důsledek nesplnění povinnosti

Předpis

Termín

(nejpozději do)

Silniční motorová doprava

každoroční prokázání finanční způsobilosti pro velká vozidla (prokazuje se dopravnímu úřadu)

sankční pozastavení či zrušení živnosti, změna rozsahu živnostenského oprávnění z moci úřední

111/1994 Sb.

31.07.2021 (lhůtu lze na základě žádosti podnikatele prodloužit do 31.8.2021)

Realitní zprostředkování Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a bude nadále pokračovat v činnosti realitního zprostředkování je povinen ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky živnost vázanou „Realitní zprostředkování“

Pokud podnikatel ve stanovené lhhůtě neohlásí novou vázanou živnost jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká.

39/2020 Sb.,

03.03.2021

Realitní zprostředkování Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a bude nadále pokračovat v činnosti realitního zprostředkování je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti u zvoleného poskytovatele (§ 7odst. 1 a 2) pojištění a současně do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Kontrolu nad dodržováním povinností podle § 7 odst. 1, 2, 4 vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

39/2020 Sb.,

02.05.2020

Realitní zprostředkování Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a bude nadále pokračovat v činnosti realitního zprostředkování je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu přestupek dle § 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů 39/2020 Sb., 03.03.2022

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů NALEZNETE ZDE .

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace o platbách pojistného NALEZNETE ZDE

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Seznam zdravotních pojišťoven s odkazy na jejich webové stránky NALEZNETE ZDE

Všeobecná zdravotní pojišťovna -  informace pro OSVČ - platba pojistného NALEZNETE ZDE

Odborová zdravotní pojišťovna - informace pro plátce NALEZNETE ZDE