Začínám podnikat, jak získám živnost, co musím splnit

Živnostenské podnikání je v současné době nejrozšířenější formou podnikatelské činnosti. Podmínky živnostenského podnikání, a to nejen podmínky při vstupu do tohoto druhu podnikání, ale i v jeho průběhu při vlastním výkonu podnikatelské činnosti upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Co je živnost?
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Jaké jsou podmínky provozování živností?

 • všeobecné podmínky, které podnikatel musí být splněny vždy a po celou dobu podnikatelské činnosti
  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost
 • zvláštní podmínky (odborná způsobilost) jsou stanoveny pouze pro přílohové živnosti (řemeslné, vázané a většina koncesovaných)
Překážky provozování živnosti 
 • u podnikatele při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení § 8 živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Jaké jsou druhy živností?

Fyzické osobě právo provozovat živnosti ohlašovací (volnou, řemeslnou a vázanou) pokud jsou doloženy všechny požadované doklady (ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

Fyzické osobě právo provozovat koncesovanou živnost (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - podání žádosti je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie Evropského hospodářského prostoru dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Právnické osobě právo provozovat živnost ohlašovací (volnou, řemeslnou a vázanou) pokud jsou doloženy všechny požadované doklady (ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsána v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsána v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Právo provozovat živnost koncesovanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady – podání žádosti je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsána v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsána v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstřík

Co je provozovna?

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Živnost může být provozována ve více provozovnách. Zahájení a ukončení provozování živnosti oznamuje podnikatel vždy předem a při oznámení ukončení provozování živnosti v provozovně musí živnostenskému úřadu oznámit adresu, kde je možné vypořádat závazky.

Proč a kdy ustanovit odpovědného zástupce?
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel fyzická osoba, pokud nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - tj. odbornou způsobilost a podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce vždy pokud je vyžadováno splnění zvláštních podmínek - odborná způsobilost.

Kde a jak živnost ohlásit?

Podání - ohlášení živnosti je možné učinit:

Jaké jsou správní poplatky?

 • 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována).

Jaké mohu použít tiskopisy k ohlášení živnosti - Formuláře
Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu - Jednotný registrační formulář (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě podání i k dalším úřadům, a to ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu a k úřadu práce.
Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

Co může fyzická osoba dále ohlásit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Další registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost a může je taktéž splnit prostřednictvím živnostenského úřadu. (Zdroj: MPO)

Základní informace o registracích podnikatele podle zvláštních právních předpisů

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Tyto zákony upravují oznamovací povinnost plátců pojistného zdravotního pojištění a úhradu pojistného.
   Na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.
   Za zahájení samostatné výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy se činnost začne provozovat s cílem "mít příjmy" (tj. objednávky, fakturace, uzavírání smluv apod.). Za zahájení samostatně výdělečné činnosti se nepovažuje pouhé získání živnostenského nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.
  • Měsíční zálohy na pojistné neplatí:
   • OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. Tato osoba není povinna v prvním kalendářním roce podnikání platit zálohy na pojistné, pojistné zaplatí až do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už je tato OSVČ povinna zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu.
   • OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba zaplatí pojistné do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
   • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. (zdroj informací Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • Finanční úřad - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.
   Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem (daňový rezident FO je definován v §2 odst. 2 a 4 ZDP zákon a daních z příjmů jako osoba, která:  1. má na území ČR trvalé bydliště 2. se zde obvykle zdržuje, tj. pobývá na území ČR alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích (do lhůty se započítává každý započatý den pobytu))., je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo přijal příjem ze samostatné činnosti. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým nerezidentem, je povinen podat přihlášku k registraci, pokud na území České republiky započal vykonávat činnost nebo pokud přijal příjem ze zdrojů na území České republiky.
   Daňový subjekt, který podniká na základě živnostenského oprávnění, může splnit registrační povinnost i podáním učiněným u příslušného živnostenského úřadu, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny s údaji, obsahem i uspořádáním údajů shodnými s tímto tiskopisem, za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně v elektronické podobě. Povinnost podávat podání v elektronické podobě se týká osob, které mají, příp. jejich zástupce, zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  • Další informace je možné vyhledat na webové adrese Finanční správy
 • Česká správa sociálního zabezpečení - zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Osoba samostatně výdělečně činná je povinna podle § 48 uvedeného zákona oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, je současně povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje; den ukončení samostatné výdělečné činnosti (za ukončení samostatné výdělečné činnosti se považuje též den přerušení této činnosti za podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a) větě druhé zákona o důchodovém pojištění), den zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, den, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti. Uvedené povinnosti je osoba samostatně výdělečně činná povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost.
   Osoba samostatně výdělečně činná, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.
  • Rozdělení samostatné výdělečné činnosti.
   Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
   • Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce vykonávala zaměstnání. (Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.)
   • Povinnosti OSVČ v sociálním zabezpečení
    K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří, při splnění zákonem stanovených podmínek, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v případě účasti na nemocenském pojištění placení tohoto pojistného, a dále podávání Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok.
   • OSVČ je povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den:
    1. zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje,
    2. ukončení samostatné výdělečné činnosti,
    3. zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, 
    4. od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
    5. zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. den, od kterého:
     • nevykonává zaměstnání
     • nemá nárok na výplatu invalidního důchodu 
     • nemá nárok na výplatu rodičovského příspěvku, nebo PPM či nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců
     • přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu
     • přestala vykonávat vojenskou službu
     • přestala být nezaopatřeným dítětem
  • pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. (zdroj informací Česká správa sociálního zabezpečení