Oznámení změn

Podnikatel je povinen živnostenskému úřad oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad zapíše změny do živnostenského rejstříku.

Oznamovat změny podnikatel nemusí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku (změnu adresy sídla, názvu firmy, změny členů statutárního orgánu) nebo v informačním systému evidence obyvatel (změnu příjmení, adresy bydliště), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců (změnu adresy povoleného pobytu, změnu příjmení), pokud je podnikatel cizincem. Takto získané informace živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku.

Pokud podnikatel fyzická osoba oznámil živnostenskému úřadu (např. při ohlášení živnosti), že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

Na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 můžete oznámit změnu v úředních hodinách. Formuláře k podání vyplňovat nemusíte, vyplníte je elektronicky s referentem přímo na přepážce.

 • úřední hodiny bez objednání – klient se může dostavit kdykoliv v uvedených hodinách
 • pondělí a středa 08:00 – 17:30 hod., úterý a čtvrtek 07:30 – 12:00 hod.
 • úřední hodiny pouze pro objednané klienty: úterý a čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.
 • nechcete na živnostenském odboru čekat, můžete se objednat v době jakýchkoliv úředních hodin OBJEDNÁNÍ NA ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – ODDĚLENÍ REGISTRACE
 • pro Vaši informaci STAV OBSLUHY KLIENTŮ

Oznámení změn

Přerušení a pokračování provozování živnosti

Pokud jako podnikatel svou podnikatelskou činnost nechcete zrušit, ale pouze na určité období přerušit, můžete živnostenskému úřadu oznámit přerušení provozování živnosti. Přerušení provozování živnosti může podnikatel živnostenskému úřadu oznámit bez udání důvodu. Podnikatel má právo nikoliv však povinnost tzn., že je pouze na podnikateli, zda přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu oznámí. Pokud podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, nemusí po dobu přerušení plnit některé povinnosti dané podnikateli živnostenským zákonem např.:

 • nemusí splňovat podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované zákonem (nemusí mít ustanoveného odpovědného zástupce, pokud byl ustanoven)
 •  není povinen označit živnostenským zákonem stanovenými údaji objekt, do kterého umístil sídlo
 • nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, dále provozovna nemusí být označena provozní dobou, nemusí mít osobu odpovědnou za činnost provozovny (předpokladem je, že po dobu přerušení provozování živnosti budou provozovny uzavřeny)
 • u koncesované živnosti „Silniční motorová vozidla“ provozovanou velkými vozidly nemusí splňovat finanční způsobilost

Jak postupovat při oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádáte o přerušení (pokračování) provozování živnosti prostřednictvím zmocněnce k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc
 • u plné moci udělené k určitému úkonu (k oznámení přerušení provozování živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
 • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doba přerušení provozování živnosti není omezena, ale vždy musí být uvedeno konkrétní datum zahájení a ukončení přerušení provozování živnosti
 • provozování živnosti může být přerušeno nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
 • přerušení provozování živnosti končí dnem, který je uveden v oznámení o přerušení provozování živnosti
 • podnikatel, který má vydané živnostenské oprávnění, které je časově omezeno (zahraniční fyzické osoby jejichž živnostenské oprávnění je ze zákona omezeno na dobu povoleného pobytu) může požádat o přerušení provozování živnosti nejdéle do data, do kterého má živnostenské oprávnění platné (omezeno)

Podnikatel, který chce opětovně zahájit svou podnikatelskou činnost před uplynutím doby, na kterou provozování živnosti přerušil, musí předem živnostenskému úřadu oznámit pokračování v provozování živnosti

  • pokračovat v provozování živnosti je možné nejdříve ode dne doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
 1. Správní poplatek za oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti není stanoven.

Přerušení provozování a pokračování v provozování živnosti živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu přerušení (pokračování) v provozování živnosti

Co mohu dále jako podnikatel fyzická osoba oznámit při oznámení přerušení (pokračování) provozování živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Finančnímu úřadu

 • podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů (oznámení přerušení, pokračování v provozování podnikatelské činnosti) vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

 

 

Co mohu dále jako podnikatel právnická osoba oznámit při oznámení přerušení (pokračování) provozování živnosti

Finančnímu úřadu

 • podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů (oznámení přerušení, pokračování v provozování podnikatelské činnosti) vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

 

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a  mobilní provozovna.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Povinnost provozovnu zřídit zákon podnikateli neukládá. V případě, že si provozovnu zřídíte, tedy pokud živnost provozujete v provozovně, vztahují se na Vás následující oznamovací a označovací povinnosti.

 1. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (to neplatí pro automaty a mobilní provozovny)
 2. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu, to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.
 3. Správní poplatek za oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně není stanoven.
 1. Živnostenský úřad po obdržení oznámení přidělí provozovně Identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno a provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o zápisu vyrozumí podnikatele.
 2. Označení provozoven
 • Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
 • Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny:
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování
 1. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Další doplňující informace k provozovnám naleznete v části Plánuji si otevřít provozovnu, co potřebuji

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Změna odpovědného zástupce, ukončení - ustanovení nového odpovědného zástupce

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Je pouze na podnikateli a odpovědném zástupci, jak se mezi sebou smluvně domluví, jak bude případně podnikatel postupovat vůči odpovědnému zástupci při nedodržování živnostenskoprávních předpisů, tudíž odpovědný zástupce odpovídá podnikateli, ale navenek vůči třetím osobám odpovídá za provozování živnosti podnikatel. Počet živností, pro jejichž provozování je odpovědný zástupce ustanoven není omezen, ale nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné podmínky (bezúhonnost, plná svéprávnost) a zvláštní podmínky (odbornou způsobilost) provozování živnosti.

Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona (např. na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy), a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Jak postupovat při oznámení změny odpovědného zástupce – ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádost podáváte prostřednictvím zmocněnce, musí zmocněnec k žádosti předložit plnou moc
 • u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o změnu odpovědného zástupce a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
 • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. K ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce       
  • pokud je občan České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
   •  z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 1.  
 1. Překážky provozování živnosti
 • u odpovědného zástupce při jeho ustanovení, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. doklad o zaplacení správního poplatku
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při podání žádosti a to ve výši 500,- Kč - za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 1. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací (řemeslnou a vázanou) i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. K ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce       
  • pokud je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • odbornou způsobilost odpovědného zástupce pro předmětnou vázanou nebo řemeslnou živnost. Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné prokazuje doklady uvedenými v § 21 živnostenského zákona a je možné je nahradit doklady uvedenými v § 22 téhož zákona a pro živnosti vázané doklady uvedenými v příloze 2 k živnostenskému zákonu.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u odpovědného zástupce při jeho ustanovení, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Správní poplatek za oznámení změny odpovědného zástupce - ustanovení odpovědného zástupce pro živnosti ohlašovací není stanoven.
 2. Ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu.
 3. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.