Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost (volnou, řemeslnou, vázanou) je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu, chce-li provozovat živnost koncesovanou, podá u živnostenského úřadu žádost o koncesi.

Ohlásit živnost nebo požádat o koncesi nebo oznámit změnu může fyzická nebo právnická osoba na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky.

Na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 můžete ohlásit živnost nebo požádat o koncesi v úředních hodinách. Formuláře k podání vyplňovat nemusíte, vyplníte je elektronicky s referentem přímo na přepážce.

 • úřední hodiny bez objednání – klient se může dostavit kdykoliv v uvedených hodinách pondělí a středa 08:00 – 17:30 hod., úterý a čtvrtek 07:30 – 12:00 hod.
 • úřední hodiny pouze pro objednané klienty: úterý a čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.
 • nechcete na živnostenském odboru čekat, můžete se objednat v době jakýchkoliv úředních hodin OBJEDNÁNÍ NA ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – ODDĚLENÍ REGISTRACE
 • pro Vaši informaci STAV OBSLUHY KLIENTŮ

Fyzická osoba

Fyzická osoba podání žádosti o koncesi

 

 

Jak postupovat při podání žádosti o koncesi, co je potřeba prokázat a připojit k podání žádosti o koncesi?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce, k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o koncesi a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost
  doklad prokazující bezúhonnost předkládá podnikatel – žadatel o koncesi a odpovědný   zástupce je-li ustanovován
 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • z členského státu, jehož jste občanem nebo
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 1. Překážky provozování živnosti 
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při podání žádosti o koncesi, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Prokázání odborné způsobilosti (zvláštní podmínky provozování živnosti)
 1. Kdo při podání žádosti o koncesi ustanovuje odpovědného zástupce
 • odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti jak je výše uvedeno a nesmí být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. K podání žádosti o koncesi mimo výše uvedené musí podnikatel předložit:
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při podání žádosti o koncesi a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
  • ve výši 500,- Kč při podání žádosti o koncesi - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
 1. Kdo má povinnost při podání žádosti o koncesi prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo, a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k podání žádosti souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při podání žádosti o koncesi můžete oznámit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Právo provozovat koncesovanou živnost (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - podání žádosti je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie Evropského hospodářského prostoru dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností koncesovaných se jedná o následující živnosti.

 • Ostraha majetku a osob
 • Služby soukromých detektivů

 

Co mohu dále oznámit při podání žádosti o koncesi

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Žádost o koncesi pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

Fyzická osoba ohlášení živnosti řemeslné

 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti řemeslné, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce, k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost

        doklad prokazující bezúhonnost předkládá podnikatel - ohlašovatel živnosti a odpovědný zástupce, je-li ustanovován

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  •  z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Prokázání odborné způsobilosti (zvláštní podmínky provozování živnosti)
 1. Kdo při ohlášení živnosti ustanovuje odpovědného zástupce
 • odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, jak je výše uvedeno a nesmí být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. K ohlášení živnosti mimo výše uvedené musí předložit:
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při ohlášení živnosti a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo, a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při ohlášení živnosti můžete oznámit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie

Právo provozovat živnost řemeslnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností řemeslných se jedná o následující živnosti.

 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra

 

Co mohu dále oznámit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Průvodce ohlášením živnosti řemeslné zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti řemeslné pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

Fyzická osoba ohlášení živnosti vázané

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti vázané, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce, k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost

        doklad prokazující bezúhonnost předkládá podnikatel - ohlašovatel živnosti a odpovědný zástupce je-li ustanovován

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  •  z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Prokázání odborné způsobilosti (zvláštní podmínky provozování živnosti)
 1. Kdo při ohlášení živnosti ustanovuje odpovědného zástupce
 • odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, jak je výše uvedeno a nesmí být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. K ohlášení živnosti mimo výše uvedené musí předložit:
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při ohlášení živnosti a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při ohlášení živnosti můžete požádat trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Právo provozovat živnost vázanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností vázaných se jedná o následující živnosti.

 • Oční optika
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Průvodcovská činnost horská
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Vodní záchranářská služba
 • Provozování solárií
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…
 • Realitní zprostředkování

 

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
   

Co mohu dále oznámit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Průvodce ohlášením živnosti vázané zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

Fyzická osoba ohlášení živnosti volné "Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"

 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti volné, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost
 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  •  z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při ohlášení živnosti a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo, a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při ohlášení živnosti můžete oznámit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost volnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

 

Čím prokazuje podnikatel své živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

Živnost volná v oboru činnosti

 • poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
   

Co mohu dále oznámit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Průvodce ohlášením živnosti volné zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

 

Právnická osoba

Právnická osoba podání žádosti o koncesi

 

 

Jak postupovat při podání žádosti o koncesi, co je potřeba prokázat a připojit k podání žádosti o koncesi?

 1. Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazuje člen statutárního orgánu podnikatele a to platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud podáváte žádost o koncesi prostřednictvím zmocněnce, k žádosti musí zmocněnec předložit plnou moc.
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o koncesi a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do veřejného - obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při podání žádosti o koncesi prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 1. Podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce (pokud je u koncesované živnosti vyžadována odborná způsobilost) a k žádosti o koncesi předloží:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce
  • pokud je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož je občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 1.  
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odbornou způsobilost pro živnosti koncesované prokazujete doklady uvedenými v příloze 3 k živnostenskému zákonu.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při podání žádosti o koncesi, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při podání žádosti o koncesi a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
  • ve výši 500,- Kč při podání žádosti o koncesi - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost koncesovanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady – podání žádosti je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností koncesovaných se jedná o následující živnosti.

 • Ostraha majetku a osob
 • Služby soukromých detektivů

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Žádosti o koncesi pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

Právnická osoba ohlášení živnosti řemeslné

 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti řemeslné, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazuje člen statutárního orgánu podnikatele a to platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. 
 • Pokud podáváte ohlášení živnosti prostřednictvím zmocněnce, k žádosti musí zmocněnec předložit plnou moc.
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do veřejného - obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsaná do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 1. Podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce, k ohlášení živnosti předložíte:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost
  • pokud je občan České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusí předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládá REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (je dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předloží REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož je občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné prokazujete doklady uvedenými v § 21 živnostenského zákona a je možné je nahradit doklady uvedenými v § 22 téhož zákona.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při ohlášení živnosti a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost řemeslnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku.

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností řemeslných se jedná o následující živnosti.

 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra

 

Průvodce ohlášením živnosti volné zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti řemeslné pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

 

Právnická osoba ohlášení živnosti vázané

 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti vázané, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazuje člen statutárního orgánu podnikatele a to platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud podáváte ohlášení živnosti prostřednictvím zmocněnce, k žádosti musí zmocněnec předložit plnou moc.
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do veřejného - obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsaná do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 1. Podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce, k ohlášení živnosti předložíte:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost
  • pokud je občan České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusí předkláda
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládá REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předloží REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož je občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odbornou způsobilost pro živnosti vázané prokazujete doklady uvedenými v příloze 2 k živnostenskému zákonu.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při ohlášení živnosti a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost vázanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku.

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností vázaných se jedná o následující živnosti.

 • Oční optika
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Průvodcovská činnost horská
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Vodní záchranářská služba
 • Provozování solárií
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…
 • Realitní zprostředkování

 

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
   

Průvodce ohlášením živnosti vázané zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

Právnická osoba ohlášení živnosti volné "Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"

 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti volné, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazuje statutární orgán podnikatele a to platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas.
 • Pokud podáváte ohlášení živnosti prostřednictvím zmocněnce, k žádosti musí zmocněnec předložit plnou moc.
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do veřejného - obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí u podnikatele trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při ohlášení živnosti a to:
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost volnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

Živnost volná v oboru činnosti

 • poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

 

Průvodce ohlášením živnosti volné zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu