Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je v současné době nejrozšířenější formou podnikatelské činnosti. Podmínky živnostenského podnikání, a to nejen podmínky při vstupu do tohoto druhu podnikání, ale i v jeho průběhu při vlastním výkonu podnikatelské činnosti, upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Co je živnost?

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Jaké jsou subjekty oprávněné provozovat živnost?

Živnostenský zákon vymezuje subjekty, které mohou po splnění příslušných podmínek provozovat na území České republiky živnost, tj. získat živnostenské oprávnění. Živnostenský zákon rozděluje podnikatele na: