Tržní řád

  

 • Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném povrchu. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 nařízení. Tržní místo je i místo, na kterém se prodává zboží nebo poskytují služby na plavidle či z plavidla.
 • Tržnice je vymezený uzavíratelný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 stánky, s prostory ohraničenými pevnou nebo přenosnou konstrukcí, stoly, pulty, stojany, mobilními zařízeními jako jsou účelově upravené a vybavené vozíky a jinými obdobnými zařízeními (dále jen „prodejní zařízení“), umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržnice jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době
 • Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 prodejními zařízeními, umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržiště jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný.
 • Restaurační zahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a může být vybavena chladícím, mrazícím, popř. výčepním zařízením sloužícím pro provoz zahrádky
 • Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele
 • Místo pro konání trhu je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se konají příležitostné akce, při kterých je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby (dále jen „trhy“). Trhy se mohou konat v tržnicích, na tržištích a na dalších místech k tomu účelu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 • Trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb je trasa vymezená názvem ulic, kterými probíhá, míst, která spojuje nebo místem, na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby. Na trase uvedené v příloze č. 1 nařízení lze:
  • prodávat zboží nejvýše z počtu prodejních zařízení (ruční vozíky, kola, elektromobily a podobná zařízení) stanoveného v příloze č. 1 nařízení,
  • dopravovat osoby kočáry taženými koňmi z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu stanoveném v příloze č. 1 nařízení,
  • dopravovat osoby prostřednictvím trojkolek z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu těchto vozidel stanoveném v příloze č. 1 nařízení
 • Místo pro nabídku zboží je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se za účelem prodeje nebo nabídky vystavuje zboží stejného druhu jako v této provozovně umístěné na zemi nebo na přenosném zařízení. To platí i tehdy, je-li takové zboží vystavováno zobrazené. Považuje se za něj i plocha, na které je uvedené zboží položeno, zavěšeno, či jiným obdobným způsobem upevněno buď přímo, nebo pomocí technického zařízení či konstrukce, jako je zeď domu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím nebo vchodové dveře či okenice
 • Místo pro nabídku služby  je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém není celá služba realizována, ale dochází zde k její nabídce vykonávané v jakékoliv podobě, zejména formou obrazové nebo grafické upoutávky na deštnících, oděvech a jejich doplňcích. Považuje se za něj i místo, které je výchozím místem pro realizaci služby