Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu

Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby na místech uvedených v příloze č. 1 k nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány. Místy uvedenými v příloze č. 1 tohoto nařízení jsou tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky v době po 22.00 hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa místa pro nabídku zboží a služeb.

Zájemce o provoz takovéto služby podá návrh na zařazení nového místa (případně na změnu stávajícího místa) buď u příslušné MČ nebo prostřednictvím MHMP Odboru živnostenského a občanskosprávního. Oblast této agendy na území MČ Praha 2 zajišťuje Odbor živnostenský. K vyplněnému formuláři doloží plánek – zakreslení v navrhovaném místě nebo přímo fotografii místa, taktéž se zákresem a rozměry včetně druhu prodejního zařízení.

Žádost můžete podat:

  • osobně na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2
  • prostřednictvím pošty
  • elektronicky do datové schránky, nebo na elektronickou podatelnu ÚMČ Praha 2

 

Formulář

Poštovní adresa – pracoviště            

Úřad městské části Praha 2
živnostenský odbor                                           
náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2

posta@praha2.cz

ID datové schránky

y7yb44i

Úřední hodiny

pondělí a středa

08:00 – 17:30

úterý a čtvrtek

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00 na objednání

 

Po projednání na úrovni MČ Praha 2 (zainteresované úseky – OŽ, OŽP, ODÚR, příp. OMI, určené komise a Rada MČ Praha 2), jsou jednotlivé návrhy postoupeny v rámci připomínkového řízení na MHMP k projednání v Radě hl. m. Prahy, která rozhoduje o zařazení jednotlivých míst do přílohy č. 1 tržního řádu. Navrhovatel je písemně informován o výsledku. Citované nařízení je novelizováno zpravidla jedenkrát za rok.

Možnosti odvolání

Proti rozhodnutí rady hlavního města Prahy se nelze odvolat; tržní řád je obecně závazným právním předpisem, na který se nevztahuje správní řád.

 

Seznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hod., trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží na území MČ Praha 2 - platný od 22.05.2021

Text nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád

Mapa využívaných míst na veřejném prostranství

 

Zařazení do nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád nenahrazuje jiná povolení či rozhodnutí vydávaná podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

O zábor veřejného prostranství si musíte požádat u místně příslušné městské části na území Městské části Praha 2 žádost o zábor veřejného prostranství vyřídíte na odboru dopravy a územního rozvoje pro lepší orientaci k dané problematice se podívejte na tipy a rady k záborům veřejného prostranství.

Přehled požadavků zvláštních orgánů na prodej nebo poskytování služby realizovaný v režimu tržního řádu

K prodeji a poskytování služeb mimo zkolaudovanou provozovnu se vztahují další povinnosti a požadavky dle speciálních právních předpisů jedná se zejména o:

Základní hygienické požadavky při provozování stravovacích služeb, pro prodej zmrzliny ve stánkovém prodeji a pro farmářské trhy

Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany SZPI

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na tržištích a tržnicích

Předpisy Evropské unie doporučujeme hledat přes EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Právní úprava

  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Další možnosti využívání veřejného prostranství

Pouliční umělecká veřejná produkce

Informace k problematice provozování pouliční umělecké veřejné produkce (buskingu) v Praze s ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1. března 2016 – vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.

Informace, které jsou dále uvedeny, se vztahují k citované vyhlášce hl. m. Prahy. Vyhláška provozování pouličních uměleckých veřejných produkcí nezakazuje, pouze omezuje dobu a místa, kde je lze na území hl. m. Prahy realizovat. Přísnější právní úprava ve vztahu k zákazu užívání hlasitých hudebních nástrojů a zesilovačů platí pouze pro území pražské památkové rezervace.

Právní úprava

Co je pouliční umělecká veřejná produkce?

Za pouliční uměleckou veřejnou produkci se považuje živé pouliční vystoupení, tzn.  produkované na místě, nikoliv reprodukované ze záznamového zařízení. Produkce by měla být výhradně performativní, při níž pouliční umělec osobně vystupuje před publikem a používá svůj hlas, pohyby či tělo (popř. doplňkově i hmotné předměty - nástroje a rekvizity) jako médium.

Informace k problematice provozování pouliční umělecké veřejné produkce (buskingu) v Praze

Jiné možnosti pořádání veřejných akcí v centru Prahy

Seznam institucí, které povolují veřejné akce na pozemních komunikacích v hlavním městě Praze

Zdroj. MHMP