Změny v evidenci zemědělského podnikatele

 

Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu - zemědělský podnikatel má povinnost

  • oznámit změny údajů zapisovaných údajů do evidence zemědělského podnikatele a to do 15 dnů ode dne kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.
  • bez zbytečného odkladu oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.
  • pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby doručeno.

Požádat o zápis změn do evidence zemědělského podnikatele můžete na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působnosti.

Žádost o změnu v evidenci zemědělského podnikatele       

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele:

  • fyzická osoba          
  • právnická osoba     

Na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 můžete požádat o zápis do Evidence zemědělského podnikatele v úředních hodinách a to:

  • úřední hodiny bez objednání – klient se může dostavit kdykoliv v uvedených hodinách
  • pondělí a středa 08:00 – 17:30 hod., úterý a čtvrtek 07:30 – 12:00 hod.
  • úřední hodiny pouze pro objednané klienty: úterý a čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.
  • nechcete na živnostenském odboru čekat, můžete se objednat v čase jakýchkoliv úředních hodin OBJEDNÁNÍ NA ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – ODDĚLENÍ REGISTRACE

pro Vaši informaci STAV OBSLUHY KLIENTŮ