Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství je povinna se zapsat do Evidence zemědělského podnikatele.

Požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele můžete na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působnosti.

Na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 můžete požádat o zápis do Evidence zemědělského podnikatele v úředních hodinách a to:

 • úřední hodiny bez objednání – klient se může dostavit kdykoliv v úředních hodinách
 • pondělí a středa 08:00 – 17:30 hod., úterý a čtvrtek 07:30 – 12:00 hod.
 • úřední hodiny pouze pro objednané klienty: úterý a čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.
 • nechcete na živnostenském odboru čekat, můžete se objednat v čase jakýchkoliv úředních hodin OBJEDNÁNÍ NA ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – ODDĚLENÍ REGISTRACE
 • pro Vaši informaci STAV OBSLUHY KLIENTŮ

Jak postupovat při podání žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele

 1. Prokázání totožnosti fyzická osoba ­- svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádáte o zápis do evidence zemědělského podnikatele prostřednictvím zmocněnce k žádosti musí zmocněnec předložit plnou moc
  Prokázání totožnosti právnická osoba - svou totožnost prokazuje člen statutárního orgánu podnikatele, a to platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádáte o zápis do evidence zemědělského podnikatele prostřednictvím zmocněnce k žádosti o zápis musí zmocněnec předložit plnou moc:
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k zápisu do evidence zemědělského podnikatele a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 2. Fyzická osoba musí pro zápis splňovat podmínky:
 • plná svéprávnost,
 • trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokázat základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
  • plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
  • plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
  • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při podání žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele ve výši 1000,- Kč.
 2. Formulář „Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“
  • Fyzická osoba 
  • Právnická osoba 

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem o zemědělství živnostenský úřad jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.