Výpis z evidence zemědělského podnikatele

Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem je ministerstvo zemědělství a uživateli informačního systému jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u:

 • fyzické osoby zapisuje:
  • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
  • trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku,
  • zaměření zemědělské výroby,
  • identifikační číslo osoby (IČO),
  • datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele,
 • právnické osoby zapisuje:
  • obchodní firma nebo název,
  • sídlo,
  • zaměření zemědělské výroby,
  •  identifikační číslo osoby (IČO),
  • datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě. Pokud nepožadujete výpis jako úřední doklad, ale potřebujete pouze vyhledat informace o zemědělských podnikatelích, můžete si je vyhledat na webové stránce Ministerstva zemědělství.

Evidence zemědělského podnikatele – veřejná část vyhledávání

 

 

Osobě, která projeví zájem, vydá uživatel informačního systému evidence zemědělského podnikatele z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby, a to jen údaje o této osobě. Dále lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu.
Na Úřadu městské části Praha 2 si může o výpis z evidence zemědělského podnikatele požádat v úředních hodinách na živnostenském odboru – oddělení registrace, nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou.

Formulář – žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele

Za výpis z evidence zemědělského podnikatele je stanoven správní poplatek  15,- Kč za první a 5,- Kč za každou následující, i započatou stránku.