Co je provozovna, a co musím dodržovat, pokud mám provozovnu

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Povinnost provozovnu zřídit zákon podnikateli neukládá. V případě, že si provozovnu zřídíte, tedy pokud živnost provozujete v provozovně vztahují se na Vás následující oznamovací a označovací povinnosti.

 • Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (to neplatí pro automaty a mobilní provozovny)
 • Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu, to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.

 • Zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provoz podle zvláštních právních předpisů (např. kolaudační rozhodnutí)
 • Ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • Zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • Označení provozoven
  • Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
  • Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny:
   • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
   • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
   • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování

Plánuji si otevřít provozovnu, co potřebuji

Restauraci/ kavárnu

Před zahájením činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím připravit a udělat před otevřením)

 • živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost „Hostinská činnost“ a koncesovanou živnost „Prodej kvasného lihu a lihovin“
 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor výstavby
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – dozor provádí příslušné hygienické stanice, na území Prahy informace získáte na webové stránce Hygienické stanice hlavního města Prahy
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti pro informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se v Praze můžete obrátit na HZS hlavního města Prahy
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor životního prostředí
 • další povinnosti vyplývající z povahy činnosti v provozovně, kde je např. dozorovým orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)

 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • všichni zaměstnanci musí splňovat způsobilost pro výkon povolání stanovenou v předpisech upravujících ochranu veřejného zdraví = zdravotní průkaz
 • v místě prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků umístit text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm
 • alkoholické nápoje o objemu alkoholu nad 15% prodávat vždy ve spotřebitelském balení označeném kontrolní páskou (kolkem), na jednom pokladním místě může být pouze jedna otevřená lahev od druhu, další informace lze získat na webových stránkách Celní správy
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET

Obchod s potravinářským zbožím

Před zahájením činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím připravit a udělat před otevřením)

 • živnostenské oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“ a koncesovanou živnost „Prodej kvasného lihu a lihovin“
 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor výstavby
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – dozor provádí příslušné hygienické stanice, na území Prahy informace získáte na webové stránce Hygienické stanice hlavního města Prahy
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti pro informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se v Praze můžete obrátit na HZS hlavního města Prahy
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor životního prostředí
 • další povinnosti vyplývající z povahy činnosti v provozovně, kde je např. dozorovým orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)

 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • všichni zaměstnanci musí splňovat způsobilost pro výkon povolání stanovenou v předpisech upravujících ochranu veřejného zdraví = zdravotní průkaz
 • v místě prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků umístit text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm
 • alkoholické nápoje o objemu alkoholu nad 15% prodávat vždy ve spotřebitelském balení označeném kontrolní páskou (kolkem), další informace lze získat na webových stránkách Celní správy
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby (IČO)
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET

Obchod s nepotravinářským zbožím

Před zahájením činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím připravit a udělat před otevřením)

 • živnostenské oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“ příp. další dle činnosti např. „Zprostředkování obchodu a služeb“
 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor výstavby
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti pro informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se v Praze můžete obrátit na HZS hlavního města Prahy
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor životního prostředí

Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)

 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby (IČO)
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET

Kadeřnictví

Před zahájením činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím připravit a udělat před otevřením)

 • živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost „Holičství, kadeřnictví“  
 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor výstavby
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – dozor provádí příslušné hygienické stanice, na území  Prahy informace získáte na webové stránce Hygienické stanice hlavního města Prahy
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti pro informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se v Praze můžete obrátit na HZS hlavního města Prahy
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor životního prostředí

Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)

 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • všichni zaměstnanci musí splňovat způsobilost pro výkon povolání stanovenou v předpisech upravujících ochranu veřejného zdraví = zdravotní průkaz
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby (IČO)
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET

Kosmetický salón s manikúrou a pedikúrou

Před zahájením činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím připravit a udělat před otevřením)

 • živnostenská oprávnění pro řemeslné živnosti „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“
 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor výstavby
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – dozor provádí příslušné hygienické stanice, na území Prahy informace získáte na webové stránce Hygienické stanice hlavního města Prahy
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti pro informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se v Praze můžete obrátit na HZS hlavního města Prahy
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor životního prostředí

Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)

 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • všichni zaměstnanci musí splňovat způsobilost pro výkon povolání stanovenou v předpisech upravujících ochranu veřejného zdraví = zdravotní průkaz
 • zajistit, aby všichni zaměstnanci splňovali podmínky odborné způsobilosti stanovené živnostenským zákonem v příloze č. 5
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • Na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET

Ubytování (otvírám hotel, penzion atd.)

Před zahájením činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím připravit a udělat před otevřením)

 • živnostenské oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti „Ubytovací služby“ případně, pokud budete v hotelu poskytovat stravovací služby (např. obědy a večeře) musíte mít ještě živnost řemeslnou „Hostinská činnost“ a koncesovanou živnost „Prodej kvasného lihu a lihovin“
 • oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně
 • ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny
 • označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně:
  • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • Identifikačním číslem osoby (IČO)
  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
  • Provozní dobou
  • kategorií a třídou ubytování
 • zajistit, způsobilost provozovny, tj. mít provozovnu způsobilou pro tuto činnost (účel vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí a ve stavebním povolení) - informace můžete získat na místně příslušném stavebním úřadě, u provozoven na území městské části Praha 2 je jím odbor výstavby
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – dozor provádí příslušné hygienické stanice, na území Prahy informace získáte na webové stránce Hygienické stanice hlavního města Prahy
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti pro informace, nebo žádost o vyjádření hasičů se v Praze můžete obrátit na HZS hlavního města Prahy
 • přihlásit se k placení místních poplatků z ubytovací kapacity, pro Prahu 2 na ekonomický odbor, oddělení správy a vymáhání místních poplatků
 • mít zajištěn jako původce živnostenského odpadu jeho likvidaci z provozovny – informace můžete získat na místně příslušném odboru životního prostředí, u provozoven na území městské části Praha 2  je jím odbor životního prostředí

Od zahájení činnosti v provozovně vyplývající ze živnostenského zákona (co musím plnit při otevření a v provozu)

 • zajistit, aby byla v provozovně osoba splňující podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka
 • vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon)
  • na dokladu musí být uvedeno:
   • Obchodní firma, popř. název nebo jméno a příjmení podnikatele
   • Identifikační číslo osoby (IČO)
   • Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby
   • Druh zboží nebo služby
   • Cena
   • a zvláštní právní předpisy stanoví další povinnosti ohledně vydávaného dokladu, např. viz. EET
 • V případě, že budete poskytovat stravovací služby (hostinskou činnost) musíte dále
  • všichni zaměstnanci musí splňovat způsobilost pro výkon povolání stanovenou v předpisech upravujících ochranu veřejného zdraví = zdravotní průkaz
  • v místě prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků umístit text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm
  • alkoholické nápoje o objemu alkoholu nad 15% prodávat vždy ve spotřebitelském balení označeném kontrolní páskou (kolkem), na jednom pokladním místě může být pouze jedna otevřená lahev od druhu, další informace lze získat na webových stránkách Celní správy