Elektronické podání živnostenskému úřadu

Při podání prostřednictvím datové schránky musí klient splňovat stejné podmínky jako při podání přímo na živnostenském úřadu, ale s tím, že se na úřad nemusí dostavit a své podání může učinit elektronicky kdykoliv a odkudkoliv.

Pro podání živnostenskému odboru Úřadu městské části Praha 2 můžete využít následující datovou schránku: ID datové schránky:  y7yb44i

Web aplikace JRF

K vyplnění a on-line odeslání podání na živnostenský úřad včetně možnosti tisku vyplněného podání tj. ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozoven, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění využijte  web aplikaci JRF (Jednotný registrační formulář). Tato aplikace je dostupná pro použití v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

V aplikaci JRF je možné využít online služby elektronické identifikace uživatele z identifikačního portálu eidentita.cz. V případě přihlášeného uživatele lze tak získat údaje o jeho osobě ze Základních registrů veřejné správy a využít je pro vyplnění formuláře JRF.

Prostřednictvím JRF lze učinit i podání vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Možnosti podání prostřednictvím web aplikace JRF

 • Elektronické podání můžete zaslat přímo do informačního systému registru živnostenského podnikání pro vybraný živnostenský úřad, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastníte kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
 • Elektronické podání můžete zaslat přímo do datové schránky vybraného živnostenského úřadu, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastníte a máte aktivovanou datovou schránku
 • Nemáte aktivní datovou schránku ani kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) web aplikaci JRF můžete využít k vyplnění a vytisknutí svého podání a jeho následného odeslání prostřednictvím pošty.

Fyzická osoba

Ohlášení živnosti volné

Fyzická osoba ohlášení živnosti volné "Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"

Seznam oborů živnosti volné 
Obsahové náplně živnosti volné 

Jak postupovat při ohlášení živnosti volné prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost
 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  •  z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit Rejstřík trestů, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku. 
 • Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při ohlášení živnosti můžete ohlásit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost volnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

 

Čím prokazuje podnikatel své živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

Co mohu dále oznámit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení
Živnost volná v oboru činnosti
a) poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
b) poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

 

Ohlášení živnosti vázané

Fyzická osoba ohlášení živnosti vázané

Seznam živností vázaných 
Obsahové náplně živností vázaných 

Jak postupovat při ohlášení živnosti vázané prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost
  doklad prokazující bezúhonnost předkládá podnikatel - ohlašovatel živnosti a odpovědný zástupce je-li ustanovován

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  • z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit Rejstřík trestů, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Prokázání odborné způsobilosti (zvláštní podmínky provozování živnosti)
 • Odbornou způsobilost pro živnosti vázané prokazujete doklady uvedenými v příloze 2 k živnostenskému zákonu.
 • doklady prokazující odbornou způsobilost, musíte do datové schránky přiložit včetně jejich autorizované konverze
 1. Kdo při ohlášení živnosti ustanovuje odpovědného zástupce
 • odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, jak je výše uvedeno a nesmí být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. K ohlášení živnosti mimo výše uvedené musí předložit:
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
  • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit prohlášení odpovědného zástupce, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo, a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při ohlášení živnosti můžete ohlásit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie

 

Právo provozovat živnost vázanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který Vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

Co mohu dále oznámit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností vázaných se jedná o následující živnosti.

 • Oční optika
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Průvodcovská činnost horská
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Vodní záchranářská služba
 • Provozování solárií
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…
 • Realitní zprostředkování

 

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

 

Ohlášení živnosti řemeslné

Fyzická osoba ohlášení živnosti řemeslné

Seznam živností řemeslných 
obsahové náplně živností řemeslných 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti řemeslné prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

Při ohlášení živnosti prostřednictvím datové schránky musí klient splňovat stejné podmínky jako při ohlášení živnosti přímo na živnostenském úřadu, ale s tím, že se na úřad nemusí dostavit a své podání může učinit odkudkoliv.

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost
  doklad prokazující bezúhonnost předkládá podnikatel - ohlašovatel živnosti a odpovědný zástupce, je-li ustanovován
 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  •  z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit Rejstřík trestů, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Prokázání odborné způsobilosti (zvláštní podmínky provozování živnosti)
 • Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné prokazujete doklady uvedenými v § 21 živnostenského zákona a je možné je nahradit doklady uvedenými v § 22 téhož zákona
 • doklady prokazující odbornou způsobilost, musíte do datové schránky přiložit včetně jejich autorizované konverze
 1. Kdo při ohlášení živnosti ustanovuje odpovědného zástupce
 • odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, jak je výše uvedeno a nesmí být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. K ohlášení živnosti mimo výše uvedené musí předložit:
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
  • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit prohlášení odpovědného zástupce, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo, a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při ohlášení živnosti můžete ohlásit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost řemeslnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem ohlášení
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem ohlášení
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem ohlášení

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který Vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

Co mohu dále oznámit při ohlášení živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností řemeslných se jedná o následující živnosti.

 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra

 

Průvodce ohlášením živnosti řemeslné zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti řemeslné pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu obchodu

 

 

 

Podání žádosti o koncesi

Fyzická osoba podání žádosti o koncesi

Seznam živností koncesovaných 
Obsahové náplně živností koncesovaných   

 

Jak postupovat při podání žádosti o koncesi prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k podání žádosti o koncesi?
 

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud žádáte o koncesi prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k podání žádosti o koncesi a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Doklad prokazující bezúhonnost
  doklad prokazující bezúhonnost předkládá podnikatel – žadatel o koncesi a odpovědný   zástupce je-li ustanovován
 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  • z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit Rejstřík trestů, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při podání žádosti o koncesi, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Prokázání odborné způsobilosti (zvláštní podmínky provozování živnosti)
 • Odbornou způsobilost pro živnosti koncesované prokazujete doklady uvedenými v příloze 3 k živnostenskému zákonu.
 • doklady prokazující odbornou způsobilost, musíte do datové schránky přiložit včetně jejich autorizované konverze
 1. Kdo při podání žádosti o koncesi ustanovuje odpovědného zástupce
 • odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti jak je výše uvedeno a nesmí být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. K podání žádosti o koncesi mimo výše uvedené musí podnikatel předložit:
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
  • pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit prohlášení odpovědného zástupce včetně jeho odborné způsobilosti, musíte do datové schránky přiložit jejich autorizovanou konverzi
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení žádosti o koncesi Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
  • ve výši 500,- Kč při podání žádosti o koncesi (odhlášení další živnosti) - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
 1. Kdo má povinnost při podání žádosti o koncesi prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo, a adresa bydliště
 • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k podání žádosti souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • při podání žádosti o koncesi můžete požádat o trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat koncesovanou živnost (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - podání žádosti je bez vady) vzniká:

 • pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste občanem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • pokud jste občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a máte povolení k dlouhodobému pobytu dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který Vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

Co mohu dále oznámit při podání žádosti o koncesi

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Úřadu práce

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Finančnímu úřadu

 • Přihlášku k registraci pro fyzické osoby

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností koncesovaných se jedná o následující živnosti.

 • Ostraha majetku a osob
 • Služby soukromých detektivů

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Žádost o koncesi pro fyzické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

 

Právnická osoba

Ohlášení živnosti volné

Právnická osoba ohlášení živnosti volné "Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"

Seznam oborů živnosti volné 
Obsahové náplně živnosti volné  

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti volné prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsaná do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí u podnikatele trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost volnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který Vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení
Živnost volná v oboru činnosti
a) poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
b) poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

Ohlášení živnosti vázané

Právnická osoba ohlášení živnosti vázané

Seznam živností vázaných 
obsahové náplně živností vázaných 

 

Jak postupovat při ohlášení živnosti vázané prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsaná do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce, k ohlášení živnosti předložíte:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost
  • pokud je občan České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odbornou způsobilost pro živnosti vázané prokazujete doklady uvedenými v příloze 2 k živnostenskému zákonu.
 • doklady uvedené v bodu 4, musíte do datové schránky přiložit včetně jejich autorizované konverze
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Právo provozovat živnost vázanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který Vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností vázaných se jedná o následující živnosti.

 

 • Oční optika
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Průvodcovská činnost horská
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Vodní záchranářská služba
 • Provozování solárií
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…
 • Realitní zprostředkování

 

Upozornění na přílohu č. 6 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
   

Průvodce ohlášením živnosti vázané zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

Ohlášení živnosti řemeslné

Právnická osoba ohlášení živnosti řemeslné

Seznam živností řemeslných 
obsahové náplně živností řemeslných 
 
 
Jak postupovat při ohlášení živnosti řemeslné prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k ohlášení živnosti?
 
 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
 • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jejich autorizovanou konverzi
 1. Podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce, k ohlášení živnosti předložíte:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost
 • pokud je občan České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud je občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  • z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné prokazujete doklady uvedenými v § 21 živnostenského zákona a je možné je nahradit doklady uvedenými v § 22 téhož zákona.
 • doklady uvedené v bodu 4, musíte do datové schránky přiložit včetně jejich autorizované konverze
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při ohlášení živnosti, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Právo provozovat živnost řemeslnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem ohlášení
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který Vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností řemeslných se jedná o následující živnosti.

 

 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra

 

Průvodce ohlášením živnosti volné zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Ohlášení živnosti řemeslné pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

Podání žádosti o koncesi

Právnická osoba podání žádosti o koncesi

Seznam živností koncesovaných 
obsahové náplně živností koncesovaných 
 
 
Jak postupovat při podání žádosti o koncesi prostřednictvím datové schránky, co je potřeba prokázat a připojit k podání žádosti o koncesi?
 
 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky
 • pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k podání žádosti o koncesi a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Kdo má povinnost předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena
 • Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do obchodního nebo obdobného rejstříku
 • Podnikatel právnická osoba zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku může předložit pouze doklad o tom, že je právnická osoba zapsána v příslušném rejstříku (dostačující je informativní výpis získaný prostřednictvím webu Veřejného rejstříku)
 1. Kdo má povinnost při podání žádosti o koncesi prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?
 • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku
  • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
  • pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 1. Podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce a k podání žádosti o koncesi předloží:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce
 • pokud je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud je občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
  • z členského státu, jehož jste občanem nebo
  • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odbornou způsobilost pro živnosti koncesované prokazujete doklady uvedenými v příloze 3 k živnostenskému zákonu.
 • doklady uvedené v bodu 4, musíte do datové schránky přiložit včetně jejich autorizované konverze
 1. Překážky provozování živnosti
 • u podnikatele a u odpovědného zástupce je-li ustanovován při podání žádosti o koncesi, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení  živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Po doručení žádosti o koncesi Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku
  • ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
  • ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti (podání žádosti o koncesi) - bez ohledu na to, zda je podávána jedna žádost o koncesi (je ohlašována jedna živnost), nebo zda je současně podáváno více žádostí o koncese (ohlašováno více živností)
 1. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Právo provozovat živnost koncesovanou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady – podání žádosti je bez vady) vzniká:

 • pokud jste podnikatel právnická osoba, již zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
 • pokud jste podnikatel právnická osoba, nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku

Čím prokazuje podnikatel svoje živnostenské oprávnění?

 • Výpisem ze živnostenského rejstříku, který vám živnostenský úřad zašle do datové schránky

 

Upozornění na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. U živností koncesovaných se jedná o následující živnosti.

 

 • Ostraha majetku a osob
 • Služby soukromých detektivů

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Žádosti o koncesi pro právnické osoby - průvodce zpracovaný Ministerstvem průmyslu   obchodu

 

 

Oznámení změn

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Povinnost provozovnu zřídit zákon podnikateli neukládá. V případě, že si provozovnu zřídíte, tedy pokud živnost provozujete v provozovně, vztahují se na Vás následující oznamovací a označovací povinnosti.

 • Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (to neplatí pro automaty a mobilní provozovny)
 • Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu, to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.
 • Správní poplatek za oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně není stanoven.
 • Živnostenský úřad po obdržení oznámení přidělí provozovně Identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno a provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o zápisu vyrozumí podnikatele.

 

Označení provozoven

 • Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
 • Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny:
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování
 • Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

 

Další doplňující informace k provozovnám naleznete v části Plánuji si otevřít provozovnu, co potřebuji

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Změna odpovědného zástupce ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce

Změna odpovědného zástupce - ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Je pouze na podnikateli a odpovědném zástupci, jak se mezi sebou smluvně domluví, jak bude případně podnikatel postupovat vůči odpovědnému zástupci při nedodržování živnostenskoprávních předpisů, tudíž odpovědný zástupce odpovídá podnikateli, ale navenek vůči třetím osobám odpovídá za provozování živnosti podnikatel. Počet živností, pro jejichž provozování je odpovědný zástupce ustanoven není omezen, ale nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné podmínky (bezúhonnost, plná svéprávnost) a zvláštní podmínky (odbornou způsobilost) provozování živnosti.

Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona (např. na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy), a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Jak postupovat při oznámení změny odpovědného zástupce – ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádost podáváte prostřednictvím zmocněnce, musí zmocněnec k žádosti předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o změnu odpovědného zástupce a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 2. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. K ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží:
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce       
  • pokud je občan České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
   • pokud je občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • odbornou způsobilost odpovědného zástupce pro předmětnou koncesovanou živnost. Odbornou způsobilost pro živnosti koncesované prokazujete doklady uvedenými v příloze 3 k živnostenskému zákonu.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u odpovědného zástupce při jeho ustanovení, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 • doklad o zaplacení správního poplatku
  • Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při podání žádosti a to ve výši 500,- Kč - za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 1. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací (řemeslnou a vázanou) i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. K ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen
 • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce       
  • pokud je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musí, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
  • pokud je občanem členského státu Evropské unie Evropského hospodářského prostoru, předkládáte REJSTŘÍK TRESTŮ:
   • z členského státu, jehož jste občanem nebo
   • z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
   • pokud je občanem „třetí země“ (Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte REJSTŘÍK TRESTŮ vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • odbornou způsobilost odpovědného zástupce pro předmětnou vázanou nebo řemeslnou živnost. Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné prokazuje doklady uvedenými v § 21 živnostenského zákona a je možné je nahradit doklady uvedenými v § 22 téhož zákona a pro živnosti vázané doklady uvedenými v příloze 2 k živnostenskému zákonu.
 1. Překážky provozování živnosti
 • u odpovědného zástupce při jeho ustanovení, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).
 1. Správní poplatek za oznámení změny odpovědného zástupce - ustanovení odpovědného zástupce pro živnosti ohlašovací není stanoven.
 2. Ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu
 3. Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

 

Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Přerušení a obnovení provozování živnosti

Přerušení a pokračování provozování živnosti

Pokud jako podnikatel svou podnikatelskou činnost nechcete zrušit, ale pouze na určité období přerušit, můžete živnostenskému úřadu oznámit přerušení provozování živnosti. Přerušení provozování živnosti může podnikatel živnostenskému úřadu oznámit bez udání důvodu. Podnikatel má právo nikoliv však povinnost tzn., že je pouze na podnikateli, zda přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu oznámí. Pokud podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, nemusí po dobu přerušení plnit některé povinnosti dané podnikateli živnostenským zákonem např.:

 • nemusí splňovat podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované zákonem (nemusí mít ustanoveného odpovědného zástupce, pokud byl ustanoven)
 • není povinen označit živnostenským zákonem stanovenými údaji objekt, do kterého umístil sídlo
 • nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, dále provozovna nemusí být označena provozní dobou, nemusí mít osobu odpovědnou za činnost provozovny (předpokladem je, že po dobu přerušení provozování živnosti budou provozovny uzavřeny)
 • u koncesované živnosti „Silniční motorová vozidla“ provozovanou velkými vozidly nemusí splňovat finanční způsobilost

Jak postupovat při oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti

 1. Prokázání totožnosti - svou totožnost prokazujete platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádáte o přerušení (pokračování) provozování živnosti prostřednictvím zmocněnce k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k oznámení přerušení provozování živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 2. Doba přerušení provozování živnosti není omezena, ale vždy musí být uvedeno konkrétní datum zahájení a ukončení přerušení provozování živnosti
 • provozování živnosti může být přerušeno nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
 • přerušení provozování živnosti končí dnem, který je uveden v oznámení o přerušení provozování živnosti
 • podnikatel, který má vydané živnostenské oprávnění, které je časově omezeno (zahraniční fyzické osoby jejichž živnostenské oprávnění je ze zákona omezeno na dobu povoleného pobytu) může požádat o přerušení provozování živnosti nejdéle do data, do kterého má živnostenské oprávnění platné (omezeno)
 1. Podnikatel, který chce opětovně zahájit svou podnikatelskou činnost před uplynutím doby, na kterou provozování živnosti přerušil, musí předem živnostenskému úřadu oznámit pokračování v provozování živnosti
 • pokračovat v provozování živnosti je možné nejdříve ode dne doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
 1. Správní poplatek za oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti není stanoven.

 

Přerušení provozování a pokračování v provozování živnosti živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu přerušení (pokračování) v provozování živnosti

Co mohu dále jako podnikatel fyzická osoba ohlásit při oznámení přerušení (pokračování) provozování živnosti

České správě sociálního zabezpečení

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Zdravotní pojišťovně

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Finančnímu úřadu

 • podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů (oznámení přerušení, pokračování v provozování podnikatelské činnosti) vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

 

 

Co mohu dále jako podnikatel právnická osoba ohlásit při oznámení přerušení (pokračování) provozování živnosti

Finančnímu úřadu

 • podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů (oznámení přerušení, pokračování v provozování podnikatelské činnosti) vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

 

 

Průvodce zpracoval živnostenský odbor ÚMČ Praha 2, jako informativní uživatelský postup a nijak nenahrazuje průvodce živnostenským podnikáním vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.