Datová schránka

CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA

Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Všechny úřady mají povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji má zřízenou. Povinně ze zákona mají datovou schránku zřízeny všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Ostatní si ji mohou dobrovolně zřídit a případně ji kdykoliv znepřístupnit.

Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online kdykoliv a odkudkoliv. Díky datovým schránkám, které nahrazují doporučené dopisy, máme vždy jistotu, že se naše podání dostalo na správný úřad.  Odeslanou zprávu je možné si uložit a kdykoli prokázat obsah zprávy (z podacího lístku k doporučené zásilce nevyčteme, co bylo obsahem dopisu). Navíc elektronický dokument má stejnou právní platnost jako klasický papírový s kulatým razítkem a odeslání datové zprávy je na rozdíl od doporučeného dopisu zdarma.

Zřízení datové schránky

Datovou schránku si můžete zdarma nechat zřídit na kterékoliv pobočce CzechPOINTu. Stačí vám pouze doklad totožnosti. Domů si odnesete potvrzení o zřízení datové schránky, které obsahuje její ID. Případně můžete o její zřízení požádat elektronickou poštou zasláním formuláře žádosti opatřené elektronickým podpisem na adresu posta@mvcr.cz, nebo písemně zasláním formuláře žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem na Ministerstvo vnitra.

Přístupové údaje, které vám přijdou poštou nebo emailem s aktivačním linkem, použijete k přihlášení na přístupový portál www.mojedatovaschranka.cz. Své heslo si můžete následně kdykoliv změnit. K lepšímu zabezpečení přístupu do datové schránky si můžete vybrat několik různých způsobů přihlášení  - Přihlášení certifikátem, Přihlášení jménem a heslem nebo Přihlášení pomocí SMS.

Další výhody datových schránek

Díky identifikaci vlastní datové schránky se už dnes můžeme přihlásit například do informačních systémů sociální a finanční správy nebo využívat služby aplikace CzechPOINT@home.

ePortál ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení)

ePortál ČSSZ umožňuje využívat vybrané online služby, které klientům usnadní kontakt s ČSSZ. Formou internetové samoobsluhy tak ČSSZ rozšiřuje možnosti poskytování služeb, zjednodušuje a zrychluje komunikaci a na straně klientů snižuje administrativní a časovou náročnost.

Co ePortál ČSSZ nabízí?

 • poskytování informací – údaje, které ČSSZ ze zákona eviduje ve svých databázích, jsou po přihlášení přístupné oprávněným osobám;
 • online odesílání žádostí – v některých případech odpadá nutnost osobní návštěvy na pobočce nebo zasílání poštovních zásilek, výstupy zpracovaných žádostí jsou klientům předány podle zvoleného způsobu doručení;
 • elektronické podání tiskopisů přímo na ČSSZ či OSSZ – tiskopisy lze bez nutnosti přihlášení jednoduše vyplnit a přímo odeslat (je třeba mít zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis) či jen vytisknout, vyplňování tiskopisů je podpořeno automatickou kontrolou úplnosti vyplnění a logických vazeb;
 • nepřetržitý provoz – internetovou samoobsluhu lze využívat 24 hodin denně, tedy bez ohledu na úřední hodiny.

Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ?

ePortál ČSSZ nevyžaduje samostatnou registraci. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ slouží identifikace prostřednictvím Autentizační služby Portálu veřejné správy, tj. přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek. Tím je zaručeno, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby. Práce s tiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.

Přihlašovací údaje pro ePortál ČSSZ jsou stejné jako uživatelské jméno a heslo, které vyplňuje vlastník datové schránky na přihlašovací stránce Informačního systému datových schránek.

Při zadání požadavku „Přihlásit" dojde k automatickému přesměrování na přístupové rozhraní datových schránek, kde klient vyplní přihlašovací údaje, a po jejich úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.

Tiskopisy

ČSSZ postupně převádí tiskopisy pro účely sociálního zabezpečení na ePortál ČSSZ s cílem zjednodušit práci s nimi.

Další podrobné informace naleznete přímo na webové stránce České správy sociálního zabezpečení na ePortálu

Zdroj informací webové stránky České správy sociálního zabezpečení

Daňový portál

Daňový portál slouží pro elektronickou komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci uvedené přímo na webových stránkách Finanční správy České republiky.

CzechPOINT@home

Aplikace CzechPOINT@home je služba Czech POINTu pro držitele datových schránek, kteří mohou prostřednictvím formulářů umístěných na Portálu veřejné správy získat některé výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků do své datové schránky – tedy dálkovým způsobem, aniž by museli navštívit pracoviště Czech POINT.

Uživatelé datových schránek mají kontrolu nad tím, kdo se dívá na jejich údaje v registru obyvatel a každý rok do datové schránky dostanou automaticky výpis o využití údajů z registru obyvatel orgány veřejné moci.

Formuláře:
CzechPOINT@home – Základní registry

 • Výpis údajů z Registru obyvatel  
 • Výpis o využití údajů z Registru obyvatel  
 • Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel  
 • Výpis údajů z Registru osob  
 • Záznam o využívání údajů v registru osob  
 • Změna údajů v Registru osob  
 • Poskytnutí údajů třetí osobě  
 • Odvolání poskytnutí údajů třetí osobě  
 • Veřejný výpis údajů z Registru osob  

CzechPOINT@home – veřejné registry

 • Výpis z Veřejného rejstříku  
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku  
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob  
 • Výpis z Živnostenského rejstříku  
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

Zdroj informací webové stránky Ministerstva vnitra České republiky

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy je nejjednodušší cesta k informacím a službám celé veřejné správy. Na jednom místě je zde možné nalézt zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy včetně zákonů, formulářů elektronického podání, CzechPOINT@home, Národního katalogu otevřených dat, Registru smluv, návodů na řešení všech životních situací ve vztahu k orgánům veřejné moci a seznamu datových stránek. Součástí portálu je i přímý přístup do uživatelského portálu datových schránek a na informační stránky Czech POINTu.

 Portál je svým zaměřením určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. Tomuto dělení odpovídá i struktura nabízených informací. Portál je rozdělen na čtyři informační sekce pro občany, pro podnikatele, pro cizince a pro orgány veřejné správy.

Životní situace - Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu ke státní správě. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedená instituce. Kromě popisu samotné životní situace je u každého záznamu uveden odkaz na stránku úřadu nebo instituce v rámci Portálu veřejné správy, kde lze nalézt všechny ostatní životní situace, které daný úřad publikoval a také seznam všech dalších publikovaných informací včetně elektronických formulářů, které daná instituce připravila pro elektronické podání.

Věstníky - Věstníky jsou publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími institucemi v souladu s § 4 odst. 2 písm. h) a § 5 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. V rámci Portálu veřejné správy jsou věstníky vydávány a jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Každý věstník obsahuje informaci o tom, která instituce jej zveřejnila a od kterého data je předpis nebo metodický pokyn účinný.

 Povinně zveřejňované informace – jedná se o informace, které jsou zveřejňovány jednotlivými orgány veřejné správy na základě různých legislativních předpisů.

 Zákony - umožňují vyhledávání informací v databázi legislativních norem a zákonů právního informačního systému ASPI. 

Seznam držitelů datových schránek – integrální součást informačního systému datových schránek (viz § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), který je zároveň integrován s Portálem veřejné správy. Obsahuje aktuální údaje o držitelích datových schránek. Obsahuje základní identifikační údaje pro všechny aktuálně zpřístupněné datové schránky s výjimkou těch fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu. U datových schránek orgánů veřejné moci je navíc publikována řada doprovodných informací, např. o struktuře organizace, úředních hodinách, atd.

 Otevřená data – tato sekce obsahuje Národní katalog otevřených dat, který obsahuje otevřené datové sady zveřejněné jednotlivými orgány veřejné správy v ČR a Registr smluv.

Zdroj informací webové stránky Ministerstva vnitra České republiky

Česká pošta

Česká pošta jako provozovatel datových schránek nabízí řadu doplňkových služeb – datový trezor pro ukládání datových zpráv, poštovní datovou zprávu, kterou můžete využít ke garantované komunikaci s komerčními subjekty, SMS upozornění na příchozí datovou zprávu nebo vyšší formy autentizace při přihlašování. "ZDROJ Ministerstvo vnitra ČR"

Více informací na http://www.datoveschranky.info/