Datová schránka

CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA

Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Všechny úřady mají povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji má zřízenou. Povinně ze zákona mají datovou schránku zřízeny všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Ostatní si ji mohou dobrovolně zřídit a případně ji kdykoliv znepřístupnit.

Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online kdykoliv a odkudkoliv. Díky datovým schránkám, které nahrazují doporučené dopisy, máme vždy jistotu, že se naše podání dostalo na správný úřad.  Odeslanou zprávu je možné si uložit a kdykoli prokázat obsah zprávy (z podacího lístku k doporučené zásilce nevyčteme, co bylo obsahem dopisu). Navíc elektronický dokument má stejnou právní platnost jako klasický papírový s kulatým razítkem a odeslání datové zprávy je na rozdíl od doporučeného dopisu zdarma.

Zřízení datové schránky

Datovou schránku si můžete zdarma nechat zřídit na kterékoliv pobočce CzechPOINTu. Stačí vám pouze doklad totožnosti. Domů si odnesete potvrzení o zřízení datové schránky, které obsahuje její ID. Případně můžete o její zřízení požádat elektronickou poštou zasláním formuláře žádosti opatřené elektronickým podpisem na adresu posta@mvcr.cz, nebo písemně zasláním formuláře žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem na Ministerstvo vnitra.

Přístupové údaje, které vám přijdou poštou nebo emailem s aktivačním linkem, použijete k přihlášení na přístupový portál www.mojedatovaschranka.cz. Své heslo si můžete následně kdykoliv změnit. K lepšímu zabezpečení přístupu do datové schránky si můžete vybrat několik různých způsobů přihlášení  - Přihlášení certifikátem, Přihlášení jménem a heslem nebo Přihlášení pomocí SMS.

Další výhody datových schránek

Díky identifikaci vlastní datové schránky se už dnes můžeme přihlásit například do informačních systémů sociální a finanční správy nebo využívat služby aplikace CzechPOINT@home.

ePortál ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení)

ePortál ČSSZ umožňuje využívat vybrané online služby, které klientům usnadní kontakt s ČSSZ. Formou internetové samoobsluhy tak ČSSZ rozšiřuje možnosti poskytování služeb, zjednodušuje a zrychluje komunikaci a na straně klientů snižuje administrativní a časovou náročnost.

Co ePortál ČSSZ nabízí?

  • poskytování informací – údaje, které ČSSZ ze zákona eviduje ve svých databázích, jsou po přihlášení přístupné oprávněným osobám;
  • online odesílání žádostí – v některých případech odpadá nutnost osobní návštěvy na pobočce nebo zasílání poštovních zásilek, výstupy zpracovaných žádostí jsou klientům předány podle zvoleného způsobu doručení;
  • elektronické podání tiskopisů přímo na ČSSZ či OSSZ – tiskopisy lze bez nutnosti přihlášení jednoduše vyplnit a přímo odeslat (je třeba mít zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis) či jen vytisknout, vyplňování tiskopisů je podpořeno automatickou kontrolou úplnosti vyplnění a logických vazeb;
  • nepřetržitý provoz – internetovou samoobsluhu lze využívat 24 hodin denně, tedy bez ohledu na úřední hodiny.

Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ?

ePortál ČSSZ nevyžaduje samostatnou registraci. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ slouží identifikace prostřednictvím Autentizační služby Portálu veřejné správy, tj. přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek. Tím je zaručeno, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby. Práce s tiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.

Přihlašovací údaje pro ePortál ČSSZ jsou stejné jako uživatelské jméno a heslo, které vyplňuje vlastník datové schránky na přihlašovací stránce Informačního systému datových schránek.

Při zadání požadavku „Přihlásit" dojde k automatickému přesměrování na přístupové rozhraní datových schránek, kde klient vyplní přihlašovací údaje, a po jejich úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.

Tiskopisy

ČSSZ postupně převádí tiskopisy pro účely sociálního zabezpečení na ePortál ČSSZ s cílem zjednodušit práci s nimi.

Další podrobné informace naleznete přímo na webové stránce České správy sociálního zabezpečení na ePortálu

Zdroj informací webové stránky České správy sociálního zabezpečení

Daňový portál

Daňový portál slouží pro elektronickou komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci uvedené přímo na webových stránkách Finanční správy České republiky.

Portál občana

Portál občana je brána k online službám veřejné správy. Na Portálu občana máte vlastní účet, ke kterému se můžete přihlásit eidentitou nebo datovou schránkou. Ke svému účtu máte přístup jen vy. Přes svůj účet na Portálu občana si můžete zažádat o online služby veřejné správy nebo třeba spravovat svoje doklady. Pokud máte připojenou datovou schránku, můžete elektronicky komunikovat s úřady a pokud jste přihlášeni pomocí eidentity, můžete i přecházet bez dalšího přihlášení na jiné portály veřejné správy.
Do Portálu občana se můžete přihlásit pomocí eObčanky, uživatelského účtu (Jméno, heslo a SMS) nebo pomocí datové schránky.

S Mobilním klíčem do Portálu občana
Získejte přístup do Portálu občana ke službám, jakými jsou bodové konto řidiče nebo výpis z rejstříku trestů. Zdarma.
S aplikací Mobilní klíč (dostupnou pro Android i Apple) se pohodlněji přihlásíte (pokud už máte datovou schránku nebo jiný identifikační prostředek) i registrujete.
 

Správa základních registrů  

Správa základních registrů (SZR) primárně poskytuje orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného oprávnění služby spojené s využíváním sdíleného datového fondu veřejné správy. Občané a firmy díky tomu nemusí základní údaje (uložené v základních registrech) a jejich změny hlásit na jednotlivé úřady. Vedle toho SZR zajišťuje služby spojené se zaručenou identifikací při přihlašování k online službám veřejné správy, které jsou připojené k národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci. 
Řadu služeb SZR poskytuje ale i pro veřejnost:

  • podpora využívání elektronických funkcí občanských průkazu s čipem. Na telefonní lince 225 514 777 je možné v případě potřeby zablokovat autentizační funkce čipu občanského průkazu.
  • zřízení uživatelského učtu na portálu národního bodu a jeho využití jako identifikačního prostředku při přihlašování k online službám, které to umožňují
  • poskytování údajů a jejich změn na základě uděleného souhlasu podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které jsou přihlášeny k odběru dat poskytnutých subjektem údajů
  • informace o tom, kdo, kdy a proč využívá údaje subjektu uložené v základních registrech. Uživatelé datových schránek tento výpis obdrží každý rok automaticky, případně mohou tento výpis získat za libovolné časové období prostřednictvím žádosti o výpis o využití údajů z registru obyvatel na Portálu veřejné správy Podnikatelé a firmy mohou podobný výpis získat prostřednictvím záznamu o využívání údajů v registru osob.
  • aktuálnost údajů vedených v základních registrech je možné jednoduše ověřit prostřednictvím výpisu údajů z registru obyvatel, případně neveřejného výpisu údajů podnikající fyzické osoby z registru osob. Žádost může podat subjekt (fyzická osoba), o kterém jsou údaje vedeny, případně jeho zákonný zástupce nebo zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
  • kdokoliv pak může požádat o veřejný výpis údajů z registru osob. Ten obsahuje všechny referenční údaje, neboť údaje těchto subjektů jsou dle zákona o základních registrech veřejné. Veřejný výpis údajů o podnikající fyzické osobě neobsahuje oproti neveřejnému výpisu údaje o jméně a příjmení fyzické osoby - podnikatele a jeho adrese místa pobytu.

Výše uvedené výpisy je možné získat zdarma do datové schránky nebo za poplatek v papírové podobě na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. (Zdroj: Správa základních registrů)

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv  

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb.

Seznam držitelů datových schránek

je integrální součást informačního systému datových schránek (viz § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), který je zároveň integrován s Portálem veřejné správy. Obsahuje aktuální údaje o držitelích datových schránek. Obsahuje základní identifikační údaje pro všechny aktuálně zpřístupněné datové schránky s výjimkou těch fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu. U datových schránek orgánů veřejné moci je navíc publikována řada doprovodných informací, např. o struktuře organizace, úředních hodinách, atd.

Zdroj informací webové stránky Ministerstva vnitra České republiky

Česká pošta

Česká pošta jako provozovatel datových schránek nabízí řadu doplňkových služeb – datový trezor pro ukládání datových zpráv, poštovní datovou zprávu, kterou můžete využít ke garantované komunikaci s komerčními subjekty, SMS upozornění na příchozí datovou zprávu nebo vyšší formy autentizace při přihlašování. "ZDROJ Ministerstvo vnitra ČR"

Více informací na http://www.datoveschranky.info/