Dobrý den, chtěl bych si založit obchod s airsoftovými replikami zbraní (zbraně kategorie D, do 16j výkonu, prodejné 18let+ ). Na živnostenském úřadě mi bylo sděleno, že musím splňovat podmínky (mám odpovědného zástupce) a mít koncesi.

Dobrý den,

 

přestože v dotazu uvádíte, že na živnostenském úřadu Vám již částečně poradili, dovoluji si Vám raději informace ohledně požadované odborné způsobilosti ještě napsat:
Pro koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva“
 
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;
Současně jsou pro provozování předmětné koncesované živnosti stanovené podmínky:
 • spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu (§1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.,- povinnost předložení osvědčení o spolehlivosti (lustrace) se nevztahuje na občany narozené po 1 prosinci 1971)
 • pro nabývání výbušnin a výbušných předmětů a provádění činností s nimi musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování nákup a prodej výbušnin a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprávnění (§ 21 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb. – viz. příloha)

K žádosti o koncesovanou živnost s předmětem podnikání v rozsahu „Nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva“ není vyžadováno stanoviskovyjádření příslušného orgánu státní správy.

K žádosti o koncesi s předmětem podnikání „Nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva“ provozovnu mít nemusíte. Současně si Vás mimo živnostenský zákon dovoluji upozornit na webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, kde jsou uvedeny další podmínky pro zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení:

Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit plnoletá a plně svéprávná fyzická osoba a nebo právnická osoba.

Jedná se o různorodou skupinu zbraní včetně volně prodejných vzduchovek, předovek a znehodnocených zbraní.

Ke střelbě z těchto zbraní (včetně používání paintballových a airsoftových zbraní při hrách) musí být určen bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo musí být takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba. Vyžaduje se rovněž, aby osoby nacházející se na takovém místě, kde probíhá střelba použily vhodné ochranné pomůcky. Střelba z těchto zbraní je pak zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku.

Ze zbraní s perkusními, křesadlovými, kolečkový nebo doutnákovými zámky a z tzv. historických zbraní je možné střílet pouze na střelnici a tyto zbraně musí být označeny platnou zkušební značkou podle zákona č. 156/2000 Sb. Výjimku představuje jen možnost střílet z těchto zbraní při divadelních představeních, rekonstrukcích historických bitev a jiných kulturních akcích, ze zbraní však nesmí být nevystřelovány střely a jejich držitelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na skutečnost, že i při „slepém“ výstřelu dochází k vymetení drobných částeček (neshořelých zrn prachu, ucpávky atd.) a výšlehu z hlavně.

Přestože se v tomto případě nepoužijí ustanovení zákona o zbraních upravující konkrétní požadavky na zabezpečení zbraní, je držitel zbraně kategorie D povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Specifické požadavky ohledně skladování střeliva, černého prachu a zápalek ovšem stanoví též i držitelům zbraní kategorie D nařízení vlády č. 338/2002 Sb. – bylo zrušeno zákonem 217/2017 Sb.  Zákon o zbraních také omezuje množství bezdýmného nebo černého prachu (maximálně 3 kilogramy) a zápalek (maximálně 1 000 kusů), které smí držitel zbraně kategorie D přechovávat; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Držitel zbraně kategorie D nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li například právě o rekonstrukce historických bitev, divadelní představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. Držitel, který nosí znehodnocenou zbraň, musí navíc u sebe mít potvrzení o znehodnocení.

Převést vlastnictví nebo přenechat zbraň kategorie D nebo střelivo do ní může její držitel opět pouze osobě, která je k jejich držení oprávněna, tedy je plnoletá a plně způsobilá k právním úkonům (popř. se jedná o právnickou osobu).

Zbraněmi kategorie D podle § 7 zákona o zbraních jsou:

 • historické zbraně (střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890),
 • zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 • palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 • plynové zbraně na vzduchovou kartuš (včetně např. paintballových zbraní),
 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 • expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 • znehodnocené zbraně, na kterých byly v souladu s vyhláškou č. 371/2002 Sb. provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • zbraně, na kterých byly v souladu s vyhláškou č. 371/2002 Sb. řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • neaktivní střelivo a munice (jde o střelivo a munici, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně; patří sem delaborované střelivo a munice, znehodnocené střelivo a munice, řez střeliva a munice a makety střeliva a munice),
 • další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C (jde zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbraně kategorie A až C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu).

Další informace najdete na webových adresách:  http://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-o-zbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-drzeni.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3D