Dobrý den. Chtěl bych zrušit svoji činnost OSVČ z důvodu nového zaměstnání. Poradíte mi, co mám pro to udělat a jak zrušení probíhá? Děkuji

ve svém dotazu uvádíte, že chcete zrušit svoji činnost jako OSVČ a vzhledem k tomu, že dále nevysvětlujete, jakou činnost vykonáváte jako OSVČ (např. výkon umělecké činnosti, podnikání v zemědělství, …) předpokládám, že podnikáte v režimu živnostenského zákona, ale ještě před samotnou odpovědí na Váš dotaz si Vám dovoluji navrhnout jedno řešení, ale je samozřejmě na Vašem zvážení, jak budete postupovat.

Při nástupu do zaměstnání si žádat o zrušení své podnikatelské činnosti nemusíte, ale můžete si požádat o přerušení provozování živnosti. Podnikatel může požádat o přerušení provozování živnosti, provozování živnosti může být přerušeno nejdříve ode dne podání žádosti a na dobu uvedenou v žádosti s tím, že délka doby, po kterou má podnikatel přerušené provozování živnosti, není nijak omezena. V případě, že svou podnikatelskou činnost bude chtít podnikatel obnovit dříve než si požádal tj. mám přerušené provozování živnosti od 1.1.2018 do 31.12.2030 a potřebuje opětovně zahájit podnikatelskou činnost dříve než 1.1.2031, může se dostavit na živnostenský úřad a oznámit pokračování v provozování živnosti, ale nejdříve ke dni podání žádosti.

Podnikatel, který oznámil přerušení provozování živnosti, nemusí plnit některé povinnosti podnikatele, zejména ke vztahu k zaměstnancům, označení sídla pokud jej měl povinnost označit, nemá některé povinnosti ve vztahu k provozovně např. nemusí zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provozování živnosti, nemusí mít osobu odpovědnou za činnost provozovny, nemusí plnit označovací povinnosti ve vztahu k provozovnám určeným pro styk se spotřebiteli (lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosti budou provozovny uzavřeny). Výhodou pro podnikatele je, že podobu přerušení provozování živnosti nemusí ani splňovat podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované živnostenským zákonem – tj. nemusí mít ustanoveného odpovědného zástupce, pokud to zákon vyžadoval.

V příloze zprávy Vám zasílám příslušná ustanovení živnostenského zákona vztahující se k přerušení provozování živnosti, aby se Vám lépe posuzovalo, zda požádáte o zrušení živnostenského oprávnění nebo provozování živnosti přerušíte.

Nyní již k Vašemu dotazu nejprve důvody vedoucí Vás ke zrušení živnostenského oprávnění nikde uvádět nemusíte, ale současně předpokládám, že svou podnikatelskou činnost uvažujete zrušit nejpozději ke dni Vašeho nástupu do zaměstnání.  Požádat o zrušení živnostenského oprávnění můžete elektronicky prostřednictvím datové schránky, nebo pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, můžete ke svému podání využít JRF – elektronické podání přímo do elektronické podatelny živnostenského rejstříku, podrobné informace jsou k dispozici na webové adrese http://www.rzp.cz/elpod.html  nebo osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky, pokud se rozhodnete podat žádost na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2, zde jsou pro Vás kontaktní informace: adresa úřadu je náměstí Míru 600/20, Praha 2 v přízemí, hala 023, kde je před halou umístěn tlačítkový vyvolávací systém a k žádosti o zrušení si vyberete možnost ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR/ Registrace nebo ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR/ OBJEDNANÍ KLIENTI

  • úřední hodiny bez objednání – klient se může dostavit kdykoliv v uvedené hodiny
    Pondělí a středa 08:00 – 17:30 hod., Úterý a Čtvrtek 07:30 – 12:00 hod.
  • úřední hodiny pouze pro objednané klienty Úterý a Čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.
  • nechcete na živnostenském odboru čekat, můžete se objednat v čase jakýchkoliv úředních hodin OBJEDNÁNÍ NA ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – ODDĚLENÍ REGISTRACE

Pokud se rozhodne, žádost o zrušení podat na živnostenském odboru ÚMČ Praha 2, k podání potřebujete pouze platný doklad totožnosti, pokud budete podávat žádost prostřednictvím zmocněnce, musí předložit plnou moc (u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o zrušení živnostenského oprávnění a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen), vyplněný formulář s žádostí o zrušení – Změnový list“ nepotřebujete, neboť vše vyplníte elektronicky s referentem přímo na přepážce. Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nepodléhá správnímu poplatku.

Při podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění si můžete přesně stanovit den, ke kterému má být oprávnění zrušeno, ale nejdříve lze oprávnění zrušit ke dni podání, pokud datum nebude uvedeno, živnostenské oprávnění bude zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.

Dále prostřednictvím živnostenského úřadu můžete zrušení podnikatelské činnosti oznámit příslušné České správě sociálního zabezpečení (dle bydliště), Finančnímu úřadu (dle bydliště) a příslušné zdravotní pojišťovně, ale to v případě pokud jako podnikatel fyzická osoba ukončujete svou veškerou podnikatelskou činnost jako OSVČ. Pokud provozujete ještě jinou podnikatelskou činnost např. výkon umělecké činnosti a tuto činnost ukončovat nebudete, příslušným úřadům zrušení živnostenského oprávnění oznamovat nemusíte.

Další informace ohledně povinností České správě sociálního zabezpečení najdete na webové adrese http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/povinnosti.htm, pro Finanční úřad na webové adrese https://www.financnisprava.cz/ a vzhledem k tomu, že nevím, jakou máte zdravotní pojišťovnu, uvádím například VZP, kde informace naleznete na webové adrese https://www.vzp.cz/platci/informace.

 

Po podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění Vám živnostenský úřad vydá „Rozhodnutí“ o zrušení živnostenského oprávnění, a pokud se při převzetí Rozhodnutí vzdáte práva na odvolání Rozhodnutí nabyde právní moci a tím Vaše oprávnění k provozování živnosti(í) bude zrušeno, jak je výše uvedeno (ke dni uvedenému v žádosti, nebo ke dni nabytí právní moci)

V příloze zprávy Vám zasílám příslušné formuláře k žádosti o zrušení (změnový list).

Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že i po zrušení živnostenského oprávnění budete mít následující rok do 31.3.2018 povinnost podat přehledy o příjmech pro Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

 

Pokud budete potřebovat další informace, můžete se na nás opět obrátit písemně, telefonicky nebo si domluvit osobní konzultaci.

 

S přáním krásného dne