Dobrý den, jsem absolventkou střední průmyslové školy oděvní, momentálně jsem registrovaná na Úřadu práce a chtěla bych začít podnikat ve výrobě oděvů a oděvních doplňků. Místo podnikání chci mít u sebe doma, lze to?

Dobrý den,

Pokud chcete podnikat ve výrobě oděvů a oděvních doplňků budete ke své činnosti potřebovat živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti č. 10 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků“. Obsahovou náplň tj. činnosti, které v rámci tohoto oboru můžete vykonávat, Vám pro přehlednost zasílám v příloze zprávy.

Místo podnikání neboli sídlo můžete mít doma, ale vzhledem k tomu, že již nezmiňujete zda „doma“ je adresou trvalého bydliště dovoluji si Vás upozornit na to, že pokud adresa bydliště a sídla není shodná, musí klient – ohlašovatel k ohlášení živnosti předložit doklad prokazující právní důvod k užívání prostor sídla, k doložení postačí předložení souhlasu (prohlášení) vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory sídla umístěny, že s umístěním souhlasí.

Vzhledem k tomu, že se chystáte s podnikatelskou činností začínat, dovoluji si Vám přiblížit postup ohlášení živnosti volné:

 1. živnost můžete ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky, pokud se rozhodnete živnost ohlásit na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2:
  1. úřední hodiny bez objednání – klient se může dostavit kdykoliv v uvedené hodiny
   Pondělí a Středa 08:00 – 17:30 hod., Úterý a Čtvrtek 07:30 – 12:00 hod.
  2. úřední hodiny pouze pro objednané klienty Úterý a Čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.
  3. nechcete na živnostenském odboru čekat, můžete se objednat v čase jakýchkoliv úředních hodin na webové adrese http://ke.customer.decent.cz/a024/obj/wc-objcin.php
 2. na živnostenském úřadu budete na přepážce příslušnému referentovi předkládat:
 1. prokázání totožnosti (průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas)
 2. pokud se na úřad nedostavíte a živnost bude ohlašovat jiná osoba, musí předložit plnou moc
  • u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
  • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen
 1. Bezúhonnost (všeobecnou podmínku provozování živnosti) musíte splnit, ale přestože to ve svém dotazu nezmiňujete, předpokládám, že jste občan České republiky a REJSTŘÍK TRESTŮ si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat
 2. Právní důvod k užívání adresy sídla, ale to pouze pokud se adresa sídla liší od adresy sídla (viz výše uvedený text)
 3. Doklad o zaplacení správního poplatku. Správní poplatek na živnostenském odboru ÚMČ Praha 2 máte možnost zaplatit přímo na přepážce při ohlášení živnosti
  1. ve výši 1 000,- Kč - za vstup do podnikání - bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
 4. příslušný formulář k ohlášení živnosti (JRF ohlášení živnosti, seznam oborů živnosti volné- příslušné formuláře zasílám v příloze)
  1. formulář na živnostenském odboru ÚMČ Praha 2 nemusím předkládat, formulář vyplníte elektronicky přímo na přepážce s referentem

Právo provozovat živnost volnou (pokud jsou doloženy všechny požadované doklady - ohlášení je bez vady) vzniká, pokud jste občan České republiky dnem ohlášení.

Vzhledem k tomu, že živnostenské úřady plní funkci Centrálního registračního místa, dovoluji si Vás upozornit taktéž na další registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost, může taktéž splnit prostřednictvím živnostenského úřadu.

(zdroj https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/radce-nejen-pro-zacinajici-podnikatele--225510/)

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Ve vztahu k finančnímu úřadu

 • přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace o registracích podnikatele podle zvláštních právních předpisů

1.         zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

  1. Tyto zákony upravují oznamovací povinnost plátců pojistného zdravotního pojištění a úhradu pojistného.
   Na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní—li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.
   Za zahájení samostatné výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy se činnost začne provozovat s cílem "mít příjmy" (tj. objednávky, fakturace, uzavírání smluv apod.). Za zahájení samostatně výdělečné činnosti se nepovažuje pouhé získání živnostenského nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.
  2. Měsíční zálohy na pojistné neplatí:

·      OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. Tato osoba není povinna v prvním kalendářním roce podnikání platit zálohy na pojistné, pojistné zaplatí do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už je tato OSVČ povinna zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu.

·      OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba platí pojistné do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

·   OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. (zdroj informací https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/osvc/osvc-v-roce-zahajeni-cinnosti)

2.         Finanční úřad - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  1. Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.
   Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem (daňový rezident FO je definován v §2 odst. 2 a 4 ZDP zákon a daních z příjmů jako osoba, která:  1. má na území ČR trvalé bydliště 2. se zde obvykle zdržuje, tj. pobývá na území ČR alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích (do lhůty se započítává každý započatý den pobytu))., je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo přijal příjem ze samostatné činnosti. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým nerezidentem, je povinen podat přihlášku k registraci, pokud na území České republiky započal vykonávat činnost nebo pokud přijal příjem ze zdrojů na území České republiky.
   Daňový subjekt, který podniká na základě živnostenského oprávnění, může splnit registrační povinnost i podáním učiněným u příslušného živnostenského úřadu, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny s údaji, obsahem i uspořádáním údajů shodnými s tímto tiskopisem, za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně v elektronické podobě. Povinnost podávat podání v elektronické podobě se týká osob, které mají, příp. jejich zástupce, zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  2. Další informace je možné vyhledat na webové adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2017
 1. Česká správa sociálního zabezpečení - zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  1. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna podle § 48 uvedeného zákona oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, je současně povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje; den ukončení samostatné výdělečné činnosti /za ukončení samostatné výdělečné činnosti se považuje též den přerušení této činnosti za podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a) větě druhé zákona o důchodovém pojištění/, den zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, den, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti. Uvedené povinnosti je osoba samostatně výdělečně činná povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost.
   Osoba samostatně výdělečně činná, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní—li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.
  2. Rozdělení samostatné výdělečné činnosti. Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

·   Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce vykonávala zaměstnání, (Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.)

·   Povinnosti OSVČ v sociálním zabezpečení
K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří, při splnění zákonem stanovených podmínek, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v případě účasti na nemocenském pojištění placení tohoto pojistného, a dále podávání Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok.

·   OSVČ je povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den:

1.       zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje,

2.       ukončení samostatné výdělečné činnosti,

3.       zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, 

4.       od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,

5.       zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. den, od kterého: ◦nevykonává zaměstnání

6.       nemá nárok na výplatu invalidního důchodu 

7.       nemá nárok na výplatu rodičovského příspěvku, nebo PPM či nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců

8.       přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu

9.       přestala vykonávat vojenskou službu

10.   přestala být nezaopatřeným dítětem

·   pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. (zdroj informací http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/)

 

Doufám, že výše uvedené informace Vám pomohou, další informace naleznete na webových stránkách uvedených jako zdroje informací. Vzhledem k tomu, že nevím, jak se Vám odpověď zobrazí v e-mailu a pokud by došlo ke ztrátě formátování textu, odpověď by se stala nepřehlednou, zasílám Vám ji ve formátu „pdf“ jako přílohu. Pokud máte další dotazy, nebo je v odpověď v některé části nesrozumitelná je možné si domluvit konzultaci přímo na živnostenském odboru, nebo opět prostřednictvím e-mailu.