Co by měl vědět podnikatel o sídle

Sídlo je vedle obchodní firmy nebo jména druhým zásadním identifikačním prvkem podnikatele, neboť umožňuje obracet se na podnikatele a uplatňovat vůči němu nároky z právních poměrů, zároveň určuje místní příslušnost soudů a jiných orgánů státní moci pro soudní i správní řízení. Sídlem podnikatele je tedy místo, odkud řídí svou podnikatelskou činnost.
Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.
Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Živnostenský zákon ukládá

  • podnikateli právnické osobě objekt v němž má sídlo viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno
  • podnikateli fyzické osobě sídlo osobě objekt v němž má sídlo liší-li se od bydliště viditelně označit jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno

Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm, s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky

Kdy má podnikatel fyzická osoba povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?

  • fyzická osoba liší-li se adresa, kam umístila sídlo a adresa bydliště
  • má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu
  • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
  • při ohlášení živnosti můžete ohlásit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště, tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a již nebudete muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy sídla, když změníte adresu bydliště.

Kdy má podnikatel právnická osoba povinnost při ohlášení živnosti prokázat právní důvod k užívání prostor, kam umístil sídlo?

  • Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku
  • k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k ohlášení souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí